บริษัท วิสต้า อินโน จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตสารเคลือบพื้นผิวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง อาทิ งานเคลือบพื้นผิวและงานพื้นที่ต่างๆ ระบบงานกันซึม สารเคมีเคลือบปกป้อง สำหรับงานเฉพาะ และงานเคลือบสีสนามกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารซึ่งเป็นนักเคมีมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสารเคลือบพื้นผิว ที่มีประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรม ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นตลอดเวลา

บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสารเคลือบพื้นผิวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับสภาพอากาศ รวมถึงการรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพคงที่ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการ เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด และได้มาตรฐาน คงที่อยู่เสมอ ในการผลิตสินค้าแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะมีการทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือลูกค้า มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและกำลังการผลิตสูง สามารถรองรับ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจาก บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด จะให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับงานของลูกค้า โดยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสารเคลือบพื้นผิว เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สารเคลือบพื้นผิวได้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และเกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

ด้านการจัดส่งสินค้า บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด มีระบบการจัดขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ สามารถส่งถึงลูกค้าได้ตรงเวลา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการผลิตสารเคลือบผิวที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณสมบัติของสารเคลือบผิวอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สารเคลือบผิวมีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
2. รักษามาตรฐานของสารเคลือบพื้นผิวให้มีประสิทธิภาพคงที่
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารเคลือบพื้นผิว เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สารเคลือบพื้นผิวได้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และเกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

ลักษณะของธุรกิจ

ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สารเคลือบพื้นผิวและงานพื้นต่างๆ ระบบกันซึม สารเคมีเคลือบปกป้องสำหรับงานเฉพาะ และงานเคลือบสีสนามกีฬา

จรรยาบรรณของบริษัท

ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และจริยธรรม โดยกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
3. แข่งขันทางธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม


© 2016  VISTAINNO.COM All Rights Reserved.